مرور برچسب

اروین

آشنایی با سیستم های اعلام حریق

چندین دهه است که از ورود سیستم های اعلام حریق به صنعت ساختمان سازی می گذرد. امروه نصب تجهیزات اعلام و اطفا حریق در ساختمان‌ها یک ضرورت به شمار می رود. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده و اﯾن…