برچسب سما توحید | چطور
مرور برچسب

سما توحید

آشنایی با انواع نان و صنعت پخت آنها

در ابتدا مي پردازيم به اينکه نان چيست  و پيدايش آن به چه زماني برمي گردد وروش تهيه آن چگونه است؟ نان يکي از قديمي ترين غذا هاي بشر مي باشد و قدمت آن به عصر حجر برمي گردد. درقديم دانه غلات را با  خيس مي کردند و بعد مي پختند. در يونان  قديم…