مرور برچسب

قوانین اجاره

قوانین مالک و مستاجر که باید بدانید

در عصر مدرن به دنبال تخصصی شدن جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها، وابستگی افراد جامعه به یکدیگر برای تأمین نیازهای خود افزایش یافته­ است. افزایش چنین وابستگی‌ای موجب ظهور و بروز انواع روابط اجتماعی گردیده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر کمتر…

مقصود از اجاره به شرط تملیک چیست؟

اموال و دارایی‌های منقول (همچون اتومبیل) و غیرمنقول (همچون خانه و زمین) در جریان روابط حقوقی‌ای که افراد یک جامعه با یکدیگر برقرار می‌کنند، می‌توانند موضوع عقود و قراردادهای مختلفی قرار بگیرند. افراد این اموال را گاهی خریدوفروش می‌کنند،…

تخلیه ید چیست و چه تفاوتی با خلع ید دارد؟

زمانی که قرارداد اجاره بین مستأجر و مالک به اتمام می‌رسد مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را با اذن مالک تمدید کند و باز هم از مورد اجاره استفاده کند یا اینکه پس از پایان قرارداد ملک را تخلیه نماید. اما در صورتی که مستأجر بدون تمدید اجاره…