مرور برچسب

مشاورکو

افزایش اعتماد به نفس و درمان افسردگی در زندگی مشترک

قبل از آنکه شما برای افزایش اعتماد به نفس و درمان انواع افسردگی در زندگی مشترک و فردی خود اقدام کنید باید از یکسری چیزها آگاه شوید. احترام به خود (مناعت طبع) بر پایه دو مؤلفه قرار دارد: برای مثال شما ممکن است حس کمال یا غرور کرده یا اینکه…