مرور برچسب

نیک پارس

آشنایی با انواع شرکت ها و مراحل ثبت آنها

هنگاهی که از همکاری و مشارکت افراد در فعالیتی بحث می‌شود، منظور همان شراکتی است که بین شرکا در قراردادهایی منعقد می‌گردد. هنگام عقد قرارداد بین شرکا، مسئولیت، میزان سرمایه و سایر ضوابط و شرایط فعالیت آنها مشخص و ثبت می‌شود. شرکت‌ها نیز برای…