ارتقای روح یا ارتقای مغز؟

در زندگی مدرن خشونت،فساد،نابرابری و فقر یک امر مستمر است.ضربات متعدد چاقو،آتش زدن و سوزاندن جسد،سلفی با جنازه در سکانسی پانزده دقیقه ای با پلان های غم بار نشانگر خشونتی عمیق در جامعه است. جامعه ی ایران دچار بد اخلاقی شده و باید میزان آن…