کارشناسی ارشد علوم انسانی؛ رشته‌ها، دروس و ضرایب آزمون

1

کارشناسی ارشد علوم انسانی، از جمله گروه آزمایشی پرطرفدار در کنکور ارشد سالانه ایران است؛ چراکه تنوع رشته‌ها و گرایش‌ها (از مدیریت و حقوق و فناوری اطلاعات گرفته، تا فلسفه و تاریخ و حسابداری و…) بسیار است و گاهی، دانش‌آموختگان رشته‌های علوم مهندسی و علوم پایه نیز، متقاضی ارشد انسانی هستند. سالانه صدهاهزارنفر در این رشته‌ها مشغول به تحصیل در مقطع ارشد و دکتری می‌شوند. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا به‌صورت کامل و جامع رشته‌ها، دروس و ضرایب مقطع کارشناسی‌ ارشد علوم انسانی را بیان کنیم. اگر امسال یا در سال‌های آینده قصد شرکت در آزمون ارشد را دارید، این مطلب را با دقت بخوانید.

راهنمای مطالعه نمایش

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کودک و نوجوان
 • کارشناسی ارشد ادبیات پایداری
 • کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی
 • کارشناسی ارشد ادبیات عامه
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی
 • کارشناسی ارشد ادبیات روایی
 • کارشناسی ارشد ویرایش و نگارش
 • کارشناسی ارشد نظریه و نقد ادبی
 • کارشناسی ارشد ادبیات معاصر

کارشناسی ارشد علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

عناوین دروس امتحانی رشته زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی (ضریب ۲)
 • نظم فارسی (ضریب ۴)
 • نثر فارسی (ضریب ۴)
 • کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) (ضریب ۴)
 • عربی (ضریب ۲)
 • ادبیات انقلاب اسلامی (فقط برای رشته ادبیات پایداری با ضریب ۳)
 • تاریخ اسلام (فقط برای رشته ادبیات پایداری با ضریب ۲)
 • کلیات ادبیات کودکان و نوجوانان (ضریب ۴ برای رشته ادبیات کودکان و نوجوانان)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد آب‌‌وهواشناسی

 • سینوپتیک (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب‌وهواشناسی ایران با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)
 • تغییر اقلیم (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)
 • آب و هوا شناسی محیطی (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب‌وهواشناسی ایران با ضریب ۱، ژئومورفولوژی با ضریب ۳، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

کارشناسی ارشد علوم انسانی - ژئومورفولوژی

 • ژئومورفولوژی نظری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب‌وهواشناسی ایران با ضریب ۲، ژئومورفولوژی با ضریب ۳، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)
 • ژئومورفولوژی و آمایش محیط (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب‌وهواشناسی ایران با ضریب ۱، ژئومورفولوژی با ضریب ۳، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

کارشناسی ارشد علوم انسانی - سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • آمایش شهری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه ریزی شهری با ضریب ۲)
 • محیط زیست شهری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه‌ریزی شهری با ضریب ۲)
 • برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب‌وهواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه ریزی شهری با ضریب ۲)
 • کاربری اراضی و ممیزی املاک (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه‌ریزی شهری با ضریب ۲)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

 • توسعه اقتصاد روستایی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار با ضریب ۱، جغرافیای روستایی و عشابری با ضریب ۳، برنامه‌ریزی روستایی با ضریب ۲)
 • برنامه‌ریزی کالبدی و فضایی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار با ضریب ۱، جغرافیای روستایی و عشابری با ضریب ۳، برنامه‌ریزی روستایی با ضریب ۲)
 • مدیریت توسعه پایدار روستایی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار با ضریب ۱، جغرافیای روستایی و عشایری با ضریب ۳، برنامه‌ریزی روستایی با ضریب ۲)

ضرایب کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

کارشناسی ارشد علوم انسانی - برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار و احتمالات با ضریب ۲، برنامه‌ریزی شهری با ضریب ۱، برنامه‌ریزی روستایی با ضریب ۱ و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین با ضریب ۳

ضرایب کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار و احتمالات با ضریب ۲، آب‌وهواشناسی با ضریب ۱، ژئومورفولوژی با ضریب ۱، مخاطرات طبیعی و انسانی با ضریب ۳

ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار و احتمالات با ضریب ۱، جغرافیای سیاسی ضریب ۱۳ و ژئوپلتیک با ضریب ۲

ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، جغرافیای سیاسی با ضریب ۱، جغرافیای طبیعی با ضریب ۱، جغرافیای انسانی شهری و روستایی با ضریب ۱، جغرافیای نظامی ایران با ضریب ۳

ضرایب کارشناسی ارشد طبیعت‌گردی

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، ژئوپلتیک با ضریب صفر، جغرافیای طبیعی با ضریب ۱، جغرافیای انسانی با ضریب ۱ و دروس تخصصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری با ضریب ۳

گرایش‌ها و ضرایب کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد علوم انسانی - gis و سنجش از دور

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (زبان عمومی با ضریب ۲، اصول تفسیر عکس‌های هوایی با ضریب ۲، آمار و ریاضیات با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، جغرافیای شهری و روستایی با ضریب ۲ و سنجش از راه دور و سیستم جغرافیایی با ضریب ۲)
 • سنجش از راه دور (زبان عمومی با ضریب ۲، اصول تفسیر عکس‌های هوایی با ضریب ۲، آمار و ریاضیات با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، جغرافیای شهری و روستایی با ضریب ۲ و سنجش از راه دور و سیستم جغرافیایی با ضریب ۲)
 • مطالعات دفاعی (زبان عمومی با ضریب ۲، اصول تفسیر عکس‌های هوایی با ضریب ۲، آمار و ریاضیات با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، جغرافیای شهری و روستایی با ضریب ۲ و سنجش از راه دور و سیستم جغرافیایی با ضریب ۲)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد زبان عربی

کارشناسی ارشد علوم انسانی - ارشد زبان عربی

 • ادبیات عربی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱، صرف‌ونحو با ضریب ۲، معانی و بیان و بدیع با ضریب ۲، تاریخ ادبیات با ضریب ۲، ترجمه و اعراب‌گذاری متون ادبی با ضریب ۲، ترجمه عربی به فارسی با ضریب ۲، مهارت‌های زبانی با ضریب ۱)
 • مترجمی زبان عربی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱، صرف و نحو با ضریب ۱، معانی و بیان و بدیع با ضریب ۲، تاریخ ادبیات با ضریب ۱، ترجمه و اعراب‌گذاری متون ادبی با ضریب ۳، ترجمه عربی به فارسی با ضریب ۳، مهارت‌های زبانی با ضریب ۱)
 • آموزش زبان عربی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱، صرف و نحو با ضریب ۲، معانی و بیان و بدیع با ضریب ۲، تاریخ ادبیات با ضریب ۲، ترجمه و اعراب‌گذاری متون ادبی با ضریب ۲، ترجمه عربی به فارسی با ضریب ۲، مهارت‌های زبانی با ضریب ۱)

گرایش‌ها و ضرایب کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • بانکداری اسلامی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد نظری
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد فرهنگ و هنر
 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد مالی اسلامی
 • اقتصاد آموزش
 • تجارت نفت و گاز
 • نهادها و سیاست‌های بین‌المللی در نفت و گاز
 • حقوق تجاری و قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
 • مدیریت مالی نفت و گاز

کارشناسی ارشد علوم انسانی - علوم اقتصادی

برای کلیه رشته‌های کارشناسی ارشدی که در بالا معرفی کردیم، دروس با ضرایبی به شرح ذیل، معرفی شده است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی با ضریب ۱
 • اقتصاد خرد با ضریب ۴
 • اقتصاد کلان با ضریب ۳
 • ریاضی با ضریب ۲
 • آمار با ضریب ۲
 • دروس تخصصی با ضریب ۳ (مالیه، بخش عمومی، پول و بانکداری)

گرایش‌ها و ضرایب کارشناسی ارشد علوم ورزشی

کارشناسی ارشد علوم انسانی - فیزیولوژی ورزشی

 • فیزیولوژی فعالیت بدنی
 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 • تغذیه ورزش
 • بیومکانیک ورزشی

دروس و ضرایب کلیه گرایش‌های کارشناسی ارشد علوم ورزشی به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۴
 • آمار، سنجش و اندازه‌گیری: ضریب ۲
 • حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۱
 • حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی: ضریب ۱
 • مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی: ضریب ۱

گرایش‌های رشته رفتار حرکتی به شرح زیر است:

 • رشد حرکتی
 • یادگیری و کنترل حرکتی
 • آموزش تربیت بدنی

دروس و ضرایب گرایش‌های کارشناسی ارشد فوق‌الذکر به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۱
 • آمار، سنجش و اندازه‌گیری: ضریب ۲
 • حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۴
 • حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی: ضریب ۱
 • مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی: ضریب ۱

کارشناسی ارشد علوم انسانی - فیزیولوژی

گرایش‌های آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی به این شرح است:

 • حرکات اصلاحی
 • امدادگر ورزشی
 • تربیت‌بدنی ویژه

دروس و ضرایب گرایش‌های کارشناسی ارشد فوق‌الذکر به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۱
 • آمار، سنجش و اندازه‌گیری: ضریب ۲
 • حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۱
 • حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی: ضریب ۴
 • مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی: ضریب ۱

گرایش‌های رشته مدیریت ورزشی به شرح زیر است:

 • مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 • مدیریت اوقات فراغت در سازمان‌های ورزشی
 • مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
 • مدیریت رسانه‌های ورزشی
 • مدیریت رویدادهای ورزشی

دروس و ضرایب گرایش‌های کارشناسی ارشد بالا به شرح زیر هستند:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۱
 • آمار، سنجش و اندازه گیری: ضریب ۲
 • حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۱
 • حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی: ضریب ۱
 • مدیریت سازمان‌ها ومسابقات ورزشی: ضریب ۴

در رشته روانشناسی ورزشی، درس رشد و یادگیری حرکتی ضریب ۴ دارد.

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد تاریخ

کارشناسی ارشد علوم انسانی - تاریخ معاصر کمبریج

 • تاریخ ایران باستان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۲، تاریخ اسلام: ضریب ۴، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • تاریخ ایران اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۴، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۲)
 • تاریخ اسلام (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • تاریخ عمومی جهان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳، عربی: ضریب ۱، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۱، تاریخ جهان: ضریب ۲، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • مطالعات خلیج فارس (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • اسناد و مدارک آرشیوی و نسخ‌ شناسی (مشابه دروس و ضرایب مطالعات خلیج فارس)
 • مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (مشابه دروس و ضرایب مطالعات خلیج فارس)
 • تاریخ انقلاب اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۱، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۲)
 • تاریخ تشیع (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۱، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۲)
 • مطالعات تاریخ تشیع (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد تاریخ

 • مردم‌شناسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، مفاهیم و اصول مکاتب مردم‌شناسی: ضریب ۳)
 • جمعیت‌شناسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، جمعیت‌شناسی و مفاهیم انسانی: ضریب ۳)
 • جامعه‌شناسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی: ضریب ۳)
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، حوزه و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی: ضریب ۴)
 • جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی (زبان عمومی و انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی: ضریب ۳)
 • مطالعات فرهنگی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۱، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۱، مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، مردم‌شناسی فرهنگی: ضریب ۱)
 • مطالعات جوانان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، نظریه‌های مطالعات جوانان: ضریب ۲)

کارشناسی ارشد علوم انسانی - جامعه شناسی

 • مدیریت راهبردی فرهنگ (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۱، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۱، مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، مردم‌شناسی فرهنگی: ضریب ۱)
 • برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، تئوری‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و حوزه تکنیک‌ها و روش‌ها: ضریب ۴)
 • برنامه‌ریزی گردشگری (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، حوزه‌ها، مفاهم اساسی برنامه‌ریزی توریسم: ضریب ۴)
 • دانش اجتماعی مسلمین (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۳، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، دانش اجتماعی مسلمین: ضریب ۳)
 • فلسفه علوم اجتماعی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۳، فلسفه اسلامی: ضریب ۳)
 • گردشگری مذهبی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، تئوری‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و حوزه تکنیک‌ها و روش‌ها: ضریب ۴)
 • مدیریت مطالعات اوقات فراغت (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، نظریه‌های مطالعات جوانان: ضریب ۲)

گرایش‌های برنامه‌ریزی فضایی و فرهنگ و تمدن نیز، دارای دروس و ضرایبی مشابه کارشناسی ارشد مدیریت مطالعات اوقات فراغت است.

 • پژوهش علوم اجتماعی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۴، نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۲، آمار و ریاضی: ضریب ۲)

ضرایب رشته کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی ایران

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • تاریخ و دستور زبان فارسی: ضریب ۲
 • مقدمات زبان‌شناسی: ضریب ۱
 • تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام: ضریب ۲

کارشناسی ارشد علوم انسانی - باستان شناسی

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

 • زبان‌شناسی همگانی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان‌شناسی: ضریب ۲)
 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان‌شناسی: ضریب ۲، روان‌شناسی یادگیری: ضریب ۲)
 • زبان‌شناسی رایانشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان‌شناسی: ضریب ۲، دروس تخصصی رشته زبان‌شناسی رایانشی: ضریب ۲)
 • واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان‌شناسی: ضریب ۲، دروس تخصصی رشته واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی: ضریب ۴)

دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی ارشد علوم انسانی - الهیات

 • علوم قرآن و حدیث (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، زبان عربی: ضریب ۴، علوم قرآنی: ضریب ۳، تفسیر: ضریب ۳، حدیث: ضریب ۲)
 • علوم قرآن (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، زبان عربی: ضریب ۴، علوم قرآنی: ضرایب ۴، تفسیر: ضریب ۲، حدیث: ضریب ۱)

گرایش‌های رشته علوم حدیث، شامل اقتصاد اسلامی، تفسیر اثری، نهج‌البلاغه، کلام و عقاید، اخلاق، عرفان اسلامی و گرایش‌های نهج‌البلاغه شاملِ اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی، اصول دین و معارف علوی دارای دروسی با ضرایب زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضرایب ۲
 • زبان عربی: ضرایب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۲
 • تفسیر: ضریب ۱
 • حدیث: ضریب ۴

در رشته کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی، دروس و ضرایب به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضرایب ۲
 • زبان عربی: ضرایب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۲
 • تفسیر: ضریب ۴
 • حدیث: ضریب ۲

در رشته کارشناسی ارشد علوم و فنون قرائت، دروس و منابع به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • زبان عربی: ضریب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۳
 • تفسیر: ضریب ۳
 • حدیث: ضریب ۲

کارشناسی ارشد علوم انسانی - اعجاز و شگفتی های ریاضی در قرآن

ضرایب و دروس کارشناسی ارشد علوم قرآنی گرایش‌های اعجاز، مستشرقان و ادبی به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضرایب ۲
 • زبان عربی: ضرایب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۴
 • تفسیر: ضریب ۲
 • حدیث: ضریب ۱

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه الهیات و معارف اسلامی (فقه و حقوق)

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • مذاهب فقهی
 • فقه سیاسی
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد علوم انسانی - اصول فقه

برای کلیه گرایش‌های الهیات و معارف اسلامی معرفی‌شده، دروس و ضرایب به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • زبان عربی: ضریب ۴
 • فقه: ضریب ۴
 • اصول: ضرایب ۳

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام)

 • فلسفه و کلام اسلامی
 • کلام تطبیقی
 • عرفان اسلامی
 • مذاهب اسلامی
 • دین‌شناسی
 • شناخت اندیشه‌های امام خمینی
 • شیعه‌شناسی، گرایش‌های کلام، تاریخ و جامعه‌شناسی
 • فرق تشیع
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • کلام اسلامی
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه
 • منطق فهم دین
 • امام‌شناسی و معارف ائمه
 • فلسفه دین

کارشناسی ارشد علوم انسانی - فلسفه کلامی و اسلامی

در کلیه گرایش‌های بالا ضرایب به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳
 • زبان عربی: ضریب ۴
 • فلسفه و کلام اسلامی: ضریب ۴
 • منطق: ضریب ۳

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه الهیات و معارف اسلامی (ادیان)

 • ادیان و عرفان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۴)
 • تاریخ و تمدن ملل اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۰، تصوف و عرفان: ضریب ۰، تاریخ اسلام: ضریب ۴، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۳)
 • عرفان اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • ادیان ابراهیمی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • ادیان غیرابراهیمی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)

کارشناسی ارشد علوم انسانی - فلسفه دین افلاطونی

 • تصوف و عرفان اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۰، تصوف و عرفان: ضریب ۰، تاریخ اسلام: ضریب ۴، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۳)
 • عرفان تطبیقی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)

رشته‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد فلسفه

 • فلسفه (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، فلسفه غربی: ضریب ۲، فلسفه اسلامی: ضریب ۱، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۱، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)
 • فلسفه تطبیقی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۱، فلسفه غربی: ضریب ۲، فلسفه اسلامی: ضریب ۲، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۱، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)
 • منطق (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۱، فلسفه غربی: ضریب ۰، فلسفه اسلامی: ضریب ۰، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۰، منطق عمومی: ضریب ۲، فلسفه عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۱)
 • فلسفه اخلاقی، فلسفه اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۱، فلسفه غربی: ضریب ۱، فلسفه اسلامی: ضریب ۲، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۰، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)
 • فلسفه هنر (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، فلسفه غربی: ضریب ۲، فلسفه اسلامی: ضریب ۱، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۱، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)

رشته‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 • برنامه‌ریزی درسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۱، روان‌شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش‌ها و فنون تدریس: ضریب ۳، مبانی و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت آموزشی: ضریب ۲، مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: ضریب ۳)
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (زبان عمومی و تخصصی انگیلسی: ضریب ۲، آمار و روش نحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۱، روان‌شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۲، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۴، سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت: ضریب ۱، تعلیم و تربیت اسلامی: ضریب ۳)
 • مدیریت آموزشی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۲، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مبانی اصول وفلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت اموزشی: ضریب ۳، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی: ضریب ۲، نظارت و راهنمایی: ضریب ۳)
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۲، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت آموزشی: ضریب ۳، مقدمات برنامه ریزی آموزشی: ضریب ۲، نظارت و راهنمایی: ضریب ۲)
 • آموزش بزرگسالان (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ۳، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت آموزشی: ضریب ۲، فناوری آموزشی: ضریب ۲، سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی: ضریب ۲)
 • تحقیقات آموزشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۳، روان‌شناسی تربیتی: ضریب ۲، مبانی و اصول فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، سنجش و اندازه‌گیری تعلیم و تربیت: ضریب ۲)
 • تکنولوژی آموزشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۴، آمار و روش تحقیق: ضریب ۰، روا‌ن‌شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۳، مدیریت آموزشی: ضریب ۴، فناوری آموزشی: ضریب ۲، سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت: ضریب ۲)
 • مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی (زبان عمومی: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۳، روان‌شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش و فنون تدریس: ضریب ۱،مدیریت آموزشی: ضریب ۳، سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تریت: ضریب ۲، مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی: ضریب ۳، نظارت و راهنمایی: ضریب ۲)

رشته علوم تربیتی با گرایش‌های آموزش و پرورش تطبیق، آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش ابتدایی دارای دروسی با ضرایب زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • آمار و روش تحقیق: ضریب ۲
 • روش‌ها و فنون تدرس: ضریب ۳
 • مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۳
 • مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: ضریب ۲
 • آموزش و پرورش تطبیقی: ضریب ۲
 • روان‌شناسی رشد: ضریب ۲

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی با گرایش‌های مدیریت اطلاعات، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی، مطالعات کتابخانه‌های عمومی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی، دارای دروسی با ضرایب زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳
 • مرجع‌شناسی عمومی و تخصصی: ضریب ۳
 • سازماندهی و منابع: ضرایب ۳
 • مدیریت مجموعه‌سازی: ضریب ۲
 • آشنایی با مدیریت دانش: ضریب ۳
 • آشنایی با علم‌سنجی: ضریب ۳
 • مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: ضریب ۲
 • آمار و روش تحقیق: ضریب ۳
 • مبانی آرشیو: ضریب ۱
 • پایگاه داده و نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای: ضریب ۳

گرایش‌های مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه‌های خطی و دانشنامه‌نگاری دارای منابعی به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳
 • مرجع‌شناسی عمومی و تخصصی: ضریب ۲
 • سازماندهی منابع: ضریب ۲
 • مدیریت مجموعه‌سازی: ضریب ۲
 • آشنایی با مدیریت دانش: ضریب ۳
 • آشنایی با علم‌سنجی: ضریب ۳
 • مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: ضریب ۱
 • آمار و روش تحقیق: ضریب ۲
 • مبانی آرشیو: ضریب ۳
 • پایگاه داده: ضریب ۲

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان فرانسه

 • آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه (زبان فرانسه: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۲)
 • مترجمی زبان فرانسه (زبان فرانسه: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان انگلیسی

 • آموزش زبان انگلیسی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان تخصصی: ضریب ۳)
 • زبان و ادبیات انگلیسی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان تخصصی: ضریب ۳)
 • مترجمی زبان انگلیسی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان تخصصی: ضریب ۴)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان روسی

 • آموزش زبان روسی (زبان عمومی: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۳)
 • آموزش زبان و ادبیات روسی (زبان عمومی: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان آلمانی

 • مترجمی زبان آلمانی (زبان آلمانی: ضریب ۱، مسائل آموزش آلمانی: ضریب ۱، زبان‌شناسی آلمانی: ضریب ۱، مطالعات ترجمه: ضریب ۲ و ادبیات آلمانی: ضریب ۱)
 • آموزش زبان آلمانی (زبان عمومی: ضریب ۲، مسائل آموزش زبان آلمانی: ضریب ۲، زبان‌شناسی: ضریب ۱، مطالعات ترجمه: ضریب ۱، ادبیات آلمانی: ضریب ۱)
 • زبان و ادبیات آلمانی: (زبان عمومی: ضریب ۲، مسائل آموزش زبان آلمانی: ضریب ۱، زبان‌شناسی: ضریب ۱، مطالعات ترجمه: ضریب ۱ و ادبیات آلمانی: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

 • بازاریابی جهانگردی (زبان تخصصی: ضریب ۳، برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد جهانگردی: ضریب ۲، روش های کمی در جهانگردی: ضریب ۲، مدیریت بازاریابی: ضریب ۳، علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و فرهنگ عامه): ضریب ۲، تاریخ و جغرافیا (تاریخ و فرهنگ ایران و معماری ایران و باستان‌شناسی): ضریب ۲)
 • برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی (زبان تخصصی: ضریب ۲، برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی: ضریب ۲، روش‌های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی): ضریب ۲، مدیریت بازاریابی (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، بازاریابی و مدیریت بازار): ضریب ۳، علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و فرهنگ عامه): ضریب ۲، تاریخ و جغرافیا: ضریب ۲.

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق

 • حقوق خصوصی: (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق بین‌الملل: (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۲، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۱، حقوق بین المللی خصوصی: ضریب ۱)
 • حقوق جزا و جرم‌شناسی: (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق جزای عمومی: ضریب ۲، حقوق جزای اختصاصی: ضریب ۲، آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲)
 • حقوق عمومی: (متون حقوقی به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۱، حقوق اداری: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۲)
 • حقوق بشر: (متون حقوقی به انگلیسی: ضریب ۲، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۲، حقوق مدنی: ضریب ۱، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب ۱، سازمان‌های بین‌المللی: ضریب ۲)
 • حقوق مالکیت فکری: (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۳، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۲، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق محیط زیست: (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۳، حقوق جزای عمومی: ضریب ۲، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اداری: ضریب ۲)
 • حقوق اقتصادی: (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق تجارت بین الملل: (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۲، حقوق مدنی: ضریب ۲، حقوق تجارت: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی خصوصی: ضریب ۱)
 • معارف اسلامی و حقوق: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۲، متون فقه: ضریب ۳، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲، دروس تخصصی رشته معارف اسلامی و حقوق خانواده: ضریب ۲)
 • حقوق ارتباطات: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۲، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۳، حقوق مدنی: ضریب ۲، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲، حقوق ارتباطات: ضریب ۳)
 • حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۳، متون فقه: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق بین‌المللی خصوصی: ضریب ۲)
 • سردفتری اسناد رسمی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱)
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق جزای عمومی: ضریب ۲، حقوق جزای اختصاصی: ضریب ۲، آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲)
 • مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۱، حقوق اداری: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۲)
 • حقوق خانواده: (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۳، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲، حقوق خانواده: ضریب ۳)
 • حقوق شرکت‌های تجاری: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۳، متون فقه: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۲، حقوق بین‌المللی خصوصی: ۲)
 • فقه و حقوق اقتصادی (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق نفت و گاز (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۲، حقوق مدنی: ضریب ۲، حقوق تجارت: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۱)
 • حقوق مالی-اقتصادی (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۱، حقوق دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق تجارت الکترونیکی (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۳، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۲، متون فقه: ضریب ۱)
 • مدیریت ثبت اسناد و املاک (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق جزای عمومی: ضریب ۲، حقوق جزای اختصاصی: ضریب ۲، آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد ایرانشناسی

 • ایرا‌ن‌شناسی عمومی: ایران‌شناسی تاریخ، آداب‌ورسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی و نسخه‌آرایی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی: ضریب ۳، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران‌زمین: ضریب ۲، زبان عربی: ضریب ۲، جغرافیای شهری: ضریب ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲)
 • اصول نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی و نسخه‌آرایی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی: ضریب ۳، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران: ضریب ۲، زبان عربی: ضریب ۲، کتابداری عمومی: ضریب ۳، باستان‌شناسی ایران: ضریب ۲)

دروس و منابع آموزش زبان ژاپنی

 • آموزش زبان ژاپنی (دستور زبان ژاپنی: ضریب ۳، واژگان و حروف کانچی: ضریب ۱، درک مطلب شنیداری: ضریب ۲)

دروس و منابع زبان و ادبیات اردو

 • زبان و ادبیات اردو: (دستور زبان تخصصی: ضریب ۴، متون تخصصی: ضریب ۲، ادبیات منظوم: ضریب ۳، ادبیات منثور: ضریب ۳، تاریخ ادبیات: ضریب ۲، ترجمه متون سیاسی: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و منابع علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

 • علوم سیاسی (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی علم سیاست: ضریب ۲، جامعه‌شناسی: ضریب ۱، اندیشه‌های سیاسی غرب: ضریب ۱، تحولات سیاسی اجتماعی: ضریب ۱، جهان سوم: ضریب ۱، نظام‌های سیاسی تطبیقی: ضریب ۱)
 • روابط بین‌الملل گرایش کنترل تسلیحات (زبان عمومی: ضریب ۱، اصول روابط بین‌الملل: ضریب ۲، اندیشه‌های سیاسی غرب: ضریب ۱، جهان سوم: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۱، سازمان‌های بین‌المللی: ضریب ۱، تاریخ روابط بین‌المللی: ضریب ۱)
 • مطالعات منطقه‌ای (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول روابط بین‌المللی و سیاست خارجی: ضریب ۱، نظام‌های سیاسی تطبیقی: ضریب ۱، سازمان‌های بین‌المللی: ضریب ۱، روش پژوهش: ضریب ۱، سیاست و حکومت: ضریب ۲)
 • اندیشه سیاسی در اسلام (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی علم سیاست: ضریب ۲، جامعه‌شناسی سیاسی: ضریب ۱، اندیشه‌های سیاسی غرب: ضریب ۲، تحولات سیاسی اجتماعی ایران (ضریب ۱، جهان سوم: ضریب ۱، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۱، سازمان‌های بین‌المللی: ضریب ۲، تاریخ سیاست خارجی ایران: ضریب ۱)
 • دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول روابط بین‌المللی و سیاست خارجی: ضریب ۲، حقوق بین‌المللی عمومی: ضریب ۲، سازمان‌های بین‌المللی: ضریب ۲، تاریخ روابط بین‌المللی: ضریب ۲، تاریخ سیاست خارجی: ضریب ۲)
 • تربیت مربی علوم سیاسی (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی علم سیاست: ضریب ۲، جامعه‌شناسی عمومی: ضریب ۱، اندیشه‌های سیاسی غرب: ضریب ۱، تحولات سیاسی اجتماعی ایران: ضریب ۱، جهان سوم: ضریب ۱)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مطالعات جهان

 • مطالعات کشورهای آلمانی‌زبان (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان آلمانی: ضریب ۴)
 • مطالعات آمریکای لاتین (دروس مشترک کلیه گرایش: ضریب ۴، زبان اسپانیایی و تاریخ و فرهنگ آمریکای لاتین: ضریب ۴)
 • مطالعات بریتانیا: (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ بریتانیا: ضریب ۲)
 • مطالعات روسیه (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسیه: ضریب ۴)
 • مطالعات فرانسه (دروس مشترک کلیه گرایش ‌ها: ضریب ۴، زبان فرانسوی، تاریخ و فرهنگ فرانسه: ضریب ۴)
 • مطالعات شبه‌قاره هند (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ هند: ضریب ۲)
 • مطالعات آمریکای شمالی (دروس مشترک کلیه گرایش: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ آمریکای شمالی: ضریب ۲)
 • مطالعات ژاپن (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب ۴، زبان ژاپنی و تاریخ و فرهنگ ژاپن: ضریب ۴)
 • مطالعات فلسطین (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ فلسطین: ضریب ۲)
 • مطالعات مصر (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ مصر: ضریب ۲)
 • مطالعات عراق (دروس مشترک کلیه گرایش ‌ها: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ عراق: ضریب ۲)
 • مطالعات جنوب آفریقا (دروس مشترک کلیه گرایش‌ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ جنوب آفریقا: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته باستان‌شناسی

 • باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگر (زبان عمومی: ضریب ۱، ماد و هخامنشی: ضریب ۱، پارت و ساسانی: ضریب ۱، دوره اسلامی: ضریب ۱، ماقبل تاریخ ایران: ضریب ۱، ماقبل تاریخ بین‌النهرین: ضریب ۱)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته روانشناسی

 • رشته روانشناسی عمومی (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۱، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزشی و هیجان: ضریب ۱)
 • روانشناسی بالینی و خانواده (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم‌النفس: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۱، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی بالینی: ضریب ۳، روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزشی: ضریب ۱)
 • سنجش و اندازه گیری (متون حقوقی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روان‌سنجی: ضریب ۲، آزمون‌های شناختی هوش و استعداد: ضریب ۲)
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی (متون روانشناسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، روانشناسی صنعتی: ضریب ۲، روانشناسی اجتماعی: ضریب ۲، رفتار سازمانی: ضریب ۳، روانشناسی امور استخدامی: ضریب ۳، بالندگی سازمانی: ضریب ۳)
 • روانشناسی بالینی کودکان و نوجوان (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم‌الفنس: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۱، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی بالینی: ضریب ۳، روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان: ضریب ۱)
 • روانشناسی اسلامی (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم‌النفس: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۱، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان: ضریب ۲)
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (متون روانشناسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۳، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روانسنجی: ضریب ۲)
 • روان‌شناسی تربیتی (متون روانشناسی: ضریب ۲، امار و روش تحقیق: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روانشناسی تربیتی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه حسابداری

 • حسابداری (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی: ضریب ۳، حسابداری صنعتی: ضریب ۲، حسابرسی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • حسابرسی (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی: ضریب ۲، حسابداری صنعتی: ضریب ۲، حسابرسی: ضریب ۳، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • حسابداری مدیریت (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی: ضریب ۲، حسابداری صنعتی: ضریب ۳، حسابرسی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • حسابداری بخش عمومی (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی: ضریب ۳، حسابداری صنعتی: ضریب ۲، حسابرسی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)

منابع و دروس رشته مطالعات زنان

 • حقوق زن در اسلام و زن و خانواده (زبان عمومی: ضریب ۲، مبانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۳، روش تحقیق: ضریب ۲، حقوق زن در اسلام: ضریب ۳، مبانی روانشناسی: ضریب ۱)

منابع و دروس ارتباطات اجتماعی

 • علوم ارتباطات اجتماعی (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی کلی ارتباط جمعی: ضریب ۱، اصول روزنامه‌نگاری: ضریب ۱، تاریخ معاصر ایران: ضریب ۱، تاریخ معاصر ایران: ضریب ۱، کاربرد آمار و روش تحقیق: ضریب ۱)

گرایش‌ها، دروس و منابع مددکاری اجتماعی

 • مددکاری اجتماعی (زبان عمومی: ضریب ۱، مددکاری اجتماعی: ضریب ۱، روانشناسی عمومی: ضریب ۱، مبانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی: ضریب ۱، مبانی توانبخشی: ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و دروس مدیریت بازرگانی

 • بازاریابی، بازرگانی بین‌المللی، تجارت الکترونیک، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری‌ها و مدیریت: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۲، بازاریابی: ضریب ۴)
 • توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول مبانی مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری‌های مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، مالیه عمومی و بودجه: ضریب ۳، مدیریت منابع انسانی: ضریب ۳)
 • تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت کیفیت و بهره‌وری، مدیریت پروژه (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳، تئوری‌ها و مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۳، مدیریت تولید: ضریب ۳)
 • کسب‌وکار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب‌وکار، مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری‌ها و مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۲، مدیریت تولید: ضریب ۲، بازاریابی: ضریب ۲)
 • مدیریت تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی‌های توسعه صنعتی، سیاست‌های تحقیق و توسعه (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۲، مدیریت تولید: ضریب ۲)
 • کسب‌وکار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین‌المللی، توسعه، کارآفرینی دیجیتالی (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳، تئوری مدیریت: ضریب ۲، اقتصاد خرد: ضریب ۲، مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک: ضریب ۲، مبانی کارآفرین: ضریب ۳)
 • مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی بین‌المللی، مدیریت عملکرد و بهره‌وری منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (زبان عمومی: ضریب ۳، مبانی مدیریت از نگاه اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، مدیریت منابع انسانی: ضریب ۳، بازاریابی: ضریب ۲)
 • مدیریت حمل‌و قل دریایی بین قاره‌ای (زبان عمومی: ضریب ۴، مبانی مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳، تئوری مدیریت: ضریب ۲، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۳، دانش حمل‌ونقل: ضریب ۳)
 • مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه، حقوق مالی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول و مبانی مدیریت اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳، تئوری مدیریت: ضریب ۲، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۳، مدیریت مالی: ضریب ۴، مدیریت سرمایه‌گذاری: ضریب ۴، حسابداری مالی و صنعتی: ضریب ۴)
 • مدیریت بازرگانی دریایی (زبان عمومی: ضریب ۴، اصول و مبانی مدیریت اسلامی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۴، تئوری مدیریت: ضریب ۲، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، دانش مدیریت بازرگانی و حمل‌ونقل: ضریب ۲)
 • مدیربت بحران، مدیریت سازمان‌های دولتی، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، سیاست‌گذاری علم و فناوری ( زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت اسلامی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ۲، مالیه عمومی: ضریب ۳، مدیریت منابع انسانی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته مشاوره

 • مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، مبانی مشاوره و راهنمایی: ضریب ۲، روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره: ضریب ۳، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی: ضریب ۳، کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره: ضریب ۲، روانشناسی شخصیت: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و منابع رشته مدیریت دریایی

 • مدیریت حمل‌ونقل دریایی (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول حمل‌ونقل و تخلیه و بارگیری دریایی: ضریب ۳، اصول ناوبری: ضریب ۳، مبانی اقتصاد و مدیریت: ضریب ۳، حقوق و بیمه دریایی: ضریب ۳)
 • مدیریت بندر و کشتیرانی (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول حمل‌ونقل و تخلیه و بارگیری دریایی: ضریب ۳، اصول ناوبری: ضریب ۳، مبانی اقتصاد و مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • ناوبری و عملیات دریایی (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول حمل‌ونقل و تخلیه و بارگیری دریایی: ضریب ۳، اصول ناوبری: ضریب ۳، مبانی اقتصاد و مدیریت: ضریب ۲، حقوق و بیمه دریایی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته امور فرهنگی

 • مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی امور فرهنگی (زبان عمومی: ضریب ۲، تئوری سازمان مدیریتی: ضریب ۳، نظریه فرهنگی: ضریب ۳، آمار و روش تحقیق: ضریب ۳، مدیریت نهادهای فرهنگی: ضریب ۳، فرهنگ و هنر ایران: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و منابع محیط‌زیست

 • برنامه‌ریزی محیط زیست و مدیریت محیط‌زیست (زبان عمومی: ضریب ۲، اکولوژی عمومی: ضریب ۲، برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست: ضریب ۳، آمار و روش تحلیل سیستم‌ها: ضریب ۲، ارزیابی توان محیط‌زیست: ضریب ۱، مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS): ضریب ۲)
 • آموزش محیط‌زیست (زبان عمومی: ضریب ۲، آمار و روش تحلیل سیستم‌ها: ضریب ۲، اصول و مفاهیم آموزش: ضریب ۳، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی درسی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مدیریت کسب‌وکار شهری

 • استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عملیات زنجیره تأمین، فناوری، مالی و انرژی (زبان تخصصی: ضریب ۱، استعداد و آمادگی تحصیلی: ضریب ۲، ریاضی عمومی: ضریب ۲)

۱۰ نکته برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی

 • اگر از رشته مهندسی، قصد شرکت در آزمون ارشد علوم انسانی دارید، حتما جزوات درسی دانشجویان کارشناسی رشته‌ای که قصد شرکت در آزمون ارشد آن را دارید، تهیه و مطالعه کنید.
 • اگر از رشته علوم پایه، قصد شرکت در آزمون ارشد علوم انسانی دارید، کتاب‌های فرعی مربوط به گرایش رشته مربوط را مطالعه کنید تا با تحلیل‌های عمومی و تخصصی این رشته‌ها آشنایی پیدا کنید.
 • بسیاری از داوطلبان آزمون ارشد رشته‌های انسانی، از نمره زبان انگلیسی عمومی و خصصی غافل هستند. کسب نمره بالا، با وجود ضریب ۲، می‌تواند جایگاه و تراز شما را در آزمون ارتقا دهد.
 • رقابت برای قبولی در دانشگاه‌های ممتاز و خوب تهران و مراکز استان‌ها در مقاطع ارشد زیاد است. در این رشته‌ها، مطالعه و تحقیق بسیار اهمیت دارد. اگر قصد ادامه تحصیل تا مقطع دکتری را دارید، باید یک محقق مستقل (independent researcher) باشید.
 • برای دریافت بورسیه دکتری از دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی، باید نمرات خوبی در مقطع ارشد کسب کنید. این شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. شرط کافی آن است که در طول دوره ارشد، مقالات مروری (literature review) بنویسید.

در ادامه بخوانید: آنچه دانشجویان برای موفقیت نیاز دارند
افرادی که می‌دانند درباره چه چیزی سخن می‌گویند، نیازی به پاورپوینت ندارند.
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۱ دیدگاه
 1. احمد می‌گوید

  سلام من میخوام امسال در رشته مشاوره خانواده شرکت کنم میشه منو بیشتر راهنمایی کنید.