گام به گام تا پایان تبعیض جنسیتی

تبعیض جنسیتی به معنای برتری یک جنس بر دیگری سوای درنظر گرفتن شایستگی های اوست.همانطور که پیداست این رویه کاملا مقابل شایسته سالاری است و نتیجه اش نابودی استعدادهای میلیون ها دختر در طول تاریخ است،استعدادهایی که اگر کشف و شکوفا میشدند ما…