آیین زندگی

از قدیم می گفتند مدرسه خانه ی دوم ماست جایی که روزانه 8 ساعت از مهمترین سال های زندگی که باید صرف کسب مهارت و یادگیری برای دوران بزرگسالی می کردیم را در مدرسه می گذراندیم.جدای از اینکه مدرسه خصلت های خوبی مثل رشد اجتماعی و شخصیتی فرد و…