آگاهیِ نجات بخش

هر سوء رفتاری حاصل دو ضعف است. ضعف سوژه (آزارگر) و ضعف ابژه (آزاردیده). اما مشخصاً تجاوز و آزار جنسی حاصل ضعف ذهنی سوژه و ضعف جسمی ابژه است. از همین رو است که بیشتر زنان و کودکان قربانیان تجاوز و آزارهای جنسی هستند. کودکان، در ابتدای راه…