راهکارهایی برای رفع تبعیض جنسیتی و زمینه سازی حضور بیشتر در جامعه

جای تاسف است که در این عصر و درکشوری بااین پیشینه فرهنگی هنوز باید از بحث تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آوریم.ازآنطرف نباید فراموش شود افسوس بزرگتر را زمانی باید خورد که نه تنها در مقام بحث راجع به چگونگی رفع تبعیض جنسیتی بحث نکنیم کخ حتی…