از “آتنا” تا “بنیتا”، الفبای تلخ کودک آزاری در این سرزمین…

پیش نوشت: اینکه «کودک آزاری چیست» و «انواع و شیوه‌های آن کدامند» یا «آمارش را در کشور یا آن سوی جهان بدانیم» موضوعاتی هستند که با چند جستجوی مختصر در فضای وب می‌توان به اطلاعاتی در‌موردشان دست‌ یافت. اما آنچه که بیشتر از خود این رویدادها…