پرورش متکی بر هوش هیجانی

بخشی ازآماده ساختن هرفرد برای حضورموثردراجتماع، با توجه به فلسفه ی وجودی آموزش و پرورش به عهده مدارس است اما با توجه به شرایط فعلی، به نظرمی رسد که مدارس صرفا بر آموزش مهارت های علمی وآکادمیک تمرکز کرده اند و جای خالی بسیاری از مهارت های…