تبعیض جنسیت از عوامل رکود در جامعه

تبعیض جنسیتی یا سکسیزم امروزه بحث پرمخاطب اکثر جوامع و رسانه هاست به معنای بی‌ارزش شمردن یک جنسیت نسبت به دیگری تعریف میشود. DO یک نهاد دولتی است که برای فرصت‌های برابر فعالیت میکند. این نهاد با رعایت قوانین مشخص سعی دارد تا قانون منع تبعیض…