متجاوز نباشیم یا قربانی؟

در دنیایی که نظرات ما از پرسه زدن در شبکه‌های اجتماعی سرچشمه می‌گیرند و هرکس محکم پا در کفش خود می‌کند تا قضاوت راه رفتن دیگران را به عهده بگیرد پیش کشیدن حرف از پیشگیری تلنگریست که ما را از عادت همیشگی‌مان دور می‌کند. عادت به مجازات…