“شیوه صحیح زندگی و روابط اجتماعی موثر” حلقه گم‌شده درس های دوره ابتدایی

درجامعه امروزی ایران،که براساس برخی آمارجهانی رتبه اول رادرشاخص تعارضات احساسی وعصبانیت دربین سایرکشور هادارد،کم نیستندکسانی که ازنظرعلمی در رده های بالا قرار دارنداما دربرقراری ارتباط باسایرین به شکل موثرومفید ناتوان هستند و این ضعف،مشکلات…

حقوق زنان؛ واضح و بدیهی اما مبهم در ایران

جامعه ای که در آن تنها مردان از همه حقوق برخوردار باشند ، مانند فردی است که تنها یک دست خود را به کار می گیرد. در جامعه ایران که 49 % آن را زنان تشکیل داده اند ، اگر بگوییم که نقش آنان در احیای حقوق خودشان از 51% باقیمانده مهم تر است…