کوک آزاری؛ آگاهی بخشی و مقابله

در زمینه کودک آزاری و دامنه‌ی تاثیر آن بر وضعیت ذهنی کودکان در سال‌های آتی زندگی آنها تحقیقات بسیاری انجام گرفته است؛ از جمله تحقیق تیمی از دانشگاه میامی که به مطالعه تاثیرات بلند مدت کودک آزاری بر روی قربانیان پرداختند؛ شواهد حاکی از آن…