آموزش : گامی به پیش … گامی به پس… ؟

من به عنوان مدیرآموزشی در یک مجتمع آموزشی  فعالیت می کنم. تقریباً هر روز والدین نگرانی را می بینم که به دنبال آموزش فرزندان خود هستند. آنها مدام در جستجوی مدرسه، معلم ، آموزش های هنری ،ورزشی  و نتایج موثرتر هستند. در نهایت _به گمان خودشان_…